Analízis Tanszék

BME Természettudományi Kar

Diákköri témák

Részletesebb felvilágosítás a téma meghirdetőjétől személyesen kapható.

Dr. Petz Dénes egy. tanár:
 • Nem-kommutativ valószinűségelmélet
 • Kvantum-információelmélet
 • Kvantumrendszerek statisztikája
 • Számok és mátrixok közepei 
 • Mátrixmonoton és operátormonoton függvények
Dr. Járai Antal  egy. tanár:
 • Regularitási tételek függvényegyenletekre Lie-csoportokon. A doktorandusz feladata: az ismert regularitási eredmények módosítása olyan, Lie-csoportokon vizsgált függvényegyenletekre, amelyeknél az egyenletben egy kompakt részcsoport feletti integrálás is szerepel az egyenletben. Követelmények: topológia, mértékelmélet, Lie-csoportok alapos ismerete. (PhD téma is!)
 • Algoritmikus módszerek függvényegyenletek regularitási tulajdonságainak vizsgálatára és reguláris megoldásainak meghatározására. A doktorandusz feladata: az ismert regularitási eredmények alkalmazásának algoritmizálása minél szélesebb függvényegyenlet vagy függvényegyenlet-rendszer osztályra, beleértve ebbe az eredmények alkotó módon történő továbbfejlesztését is.  Az algoritmus programozása (tetszőleges) komputeralgebra nyelven, és így olyan program készítése amely automatikusan, esetleg félautomatikusan képes bizonyítani, hogy a mérhető megoldások végtelen sokszor differenciálhatóak, majd az egyenletetet differenciálegyenletre vagy differenciálegyenlet-rendszerre visszavezetve, azt megoldani. Követelmények: topológia, mértékelmélet, differenciálegyenletek alapos ismerete, parciális differenciálegyenletek, disztribúciók ismerete, alapvető programozási ismeretek, egy komputeralgebra rendszer ismerete, ,,algoritmikus készség''. (PhD téma is!)
Dr. Nagy Béla egy. tanár:
 • Banach térbeli lineáris operátorok spektrálelmélete
 • Hilbert térbeli kontrakciók és dilatációik
 • Véges és végtelen dimenziós lineáris rendszerek
 • Pozitív operátorok és pozitív lineáris rendszerek
Dr. Nguyen Xuan Ky egy. docens:
 • Problémák a mintavételi tétellel kapcsolatban (szakdolgozati téma is!)
G. Horváth Ákosné dr. tud. főmunkatárs:
 • Hölder folytonosság. A Dirichlet probléma megoldásaival foglalkozó cikkek napjainkban azt vizsgálják, hogy a peremfüggvény simasági tulajdonságait milyen feltételek mellett örökli a megoldás. Az ilyen irányú feltételek és tételek közötti átfedések és hézagok feltérképezése jó szakdolgozati és PhD téma is, a hézagok pótlása publikációs lehetőség.
 • Egyensúlyi potenciál. Az egyensúlyi mértéknek, potenciálnak és kapacitásnak mind matematikán belül (pl. approximáció-elmélet), mind a gyakorlatban (elektromosság, tömegvonzás) számos alkalmazása van. Az egyensúlyi mértéket a Fekete pontokon felépített számossági mértékkel lehet közelíteni, ami persze közelítést ad a potenciálra, kapacitásra is. Ismertek becslések a közelítés sebességére súlyozatlan esetben. Érdemes lenne ezeket megérteni, összegyűjteni (szakdolgozat, PhD is!) és súlyozott esetekre általánosítani.
 • Interpoláció súlyozott terekben. Az interpoláció problémája a következő: ismert egy (folytonos, sima) függvény néhány (mért) pontban. Hogyan tudunk következtetni ebből az egész függvény (folyamat) viselkedésére. Azaz: hogyan válasszuk meg  az alappontokat (mérési helyek, idők) és az eljárást, hogy az adott szempontok szerint (súlyozott térben) a lehető legjobb közelítést kapjuk. Súlyozott interpolációs eljárások összegyűjtése, összehasonlítása (milyen típusú problémákhoz melyik illeszkedik a legjobban), és konvergenciavizsgálatok.(szakdolgozat és PhD is!)
 • Potenciálelmélet és Brown mozgás. A potenciálelmélet a matematika számos területén alkalmazást nyert, így a hasonló problémák (tételek) több szempontból is előkerültek. Érdemes néhány sarkalatos tétel valószínűségelméleti és analitikus (komplex függvénytan ill. parciális differenciálegyenletek) nézőpontú kimondását és bizonyítását összevetni, a tanulságokat levonni.
dr. Horváth Miklós egy. tanár:
 • Sajátértékek eloszlása. Lineáris differenciáloperátorok első néhány sajátértéke közötti kapcsolatok vizsgálata igen érdekes, többnyire elemien kezelhető problémákra vezet. Számos nyitott probléma vár még megoldásra, melyek a szokásos egyetemi matematikai ismeretek alapján vizsgálhatók (Szakdolgozati téma is!)
dr. Tóth János egy. docens:
 • Nemlineáris függvények optimumának meghatározása differenciálegyenlet stacionárius helyzetének meghatározásával
 • Közönséges differenciálegyenletek paramétereinek becslése
 • Neuronhálózatok alkalmazása paraméterbecslési feladatokra
 • Bruttó reakciók felbontása diszkrét és lineáris programozási módszerekkel
 • Gazdasági szimuláció a webMathematicával
 • Stacionárius nemlineáris hővezetési egyenletek
dr. Matolcsi Máté egy. adjunktus:
 • Pozitív lineáris rendszerek realizációi, és a realizációk méretének alsó és felső becslései.
 • Banach terek polarizációs konstansainak becslései.
 • Parkettázás és spektrális halmazok vizsgálata Fourier analízissel.


Eddigi TDK dolgozatok:
 


 • Kvantum rendszerek állapotrekonstrukciója
  (Szántó András matematikus hallgató - konzulensek: Dr. Hangos Katalin egy. tanár (SZTAKI) és Dr. Petz Dénes egy. tanár - 2006)
 • A legkisebb négyzetes becslés tulajdonságainak vizsgálata egy qubit állapotára 
  (Ruppert László matematikus hallgató - konzulensek: Magyar Attila (SZTAKI) és Dr. Petz Dénes egy. tanár - 2006)

 • Polinomiális közönséges differenciálegyenletek megoldásai felrobbanásának vizsgálata
  (Csikja Rudolf villamosmérnök hallgató - konzulens: dr. Tóth János egy. docens - 2005)
 • Folyadék-folyadék-folyadék fázisegyensúlyi számítások
  (Dénes Ferenc vegyészmérnök hallgató - konzulensek: dr. Láng Péter egy. docens (BME GPK) és dr. Lángné Lázi Márta egy. docens - 2005)
 • Sebességi állandók becslése neurális hálózatokkal
  (Kovács Benedek informatikus hallgató - konzulens: dr. Tóth János egy. docens - 2005)
 • Parkettázó és spektrális halmazok vizsgálata Fourier analízissel
  (Móra Péter matematikus hallgató - konzulens: dr. Matolcsi Máté egy. adjunktus - 2005)
 • Közepek és többváltozós kiterjesztéseik számok és mátrixok körében
  (Pálfia Miklós villamosmérnök hallgató - konzulens: Dr. Petz Dénes egy. tanár - 2005)
 • Két feles spin állapotának rekonstrukciója
  (Szántó András matematikus hallgató - konzulensek: Dr. Hangos Katalin egy. tanár (SZTAKI) és Dr. Petz Dénes egy. tanár - 2005)


 • Adatfelvételi és adatfeldolgozási módszerek a PIM modellben
  (Csiszár Gábor matematikus hallgató - konzulens:  d
  r. Tóth János egy. docens - 2003)
 • Bruttó reakciók felbontása diszkrét matematikai eszközökkel
  (Papp Dávid informatikus hallgató - konzulens: dr. Tóth János egy. docens - 2003)
 • Neurális hálózatok alkalmazása differenciálegyenletek paramétereinek becslésére
  (Kovács Benedek informatikus hallgató - konzulens: dr. Tóth János egy. docens - 2003)

 • Számok és mátrixok közepei
  (Szentpéteri Róbert matematikus hallgató - konzulens: Dr. Petz Dénes egy. tanár - 2002)  
 • Mátrixmonoton és operátormonoton függvények
  (Tóth István matematikus hallgató - konzulens: Dr. Petz Dénes egy. tanár - 2002)
 • A rezgő húr sajátértékeiről
  (Tóth Anna mérnök-fizikus hallgató - konzulens: dr. Horváth Miklós egy. docens - 2002)

Tanszékvezető:
Dr. Horváth Miklós
egyetemi tanár
Tel.: 06 1 463 2630

Adminisztráció:
1111 Budapest,
Egry József u. 1.,
'H' épület II. em. 26.
Tel.: 06 1 463 2324
Fax: 06 1 463 3172 vagy 2759
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.